Type: Shino Portuguese

Shino-Portuguese คือรูปแบบของสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างตะวันออกและตะวันตก ในแหลมมลายูในยุคสมัยแห่งจักรวรรดินิยมของตะวันตก ราวปี พ.ศ. 2054 สามารถพบเห็นได้ในเมืองมะละกา เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ หรือมาเก๊า รวมไปถึงประเทศไทย

2 Properties Found
5 ห้องนอน
6 ห้องน้ำ
3 ที่จอดรถ
4 ห้องนอน
5 ห้องน้ำ
3 ที่จอดรถ
5 ห้องนอน
6 ห้องน้ำ
3 ที่จอดรถ
4 ห้องนอน
5 ห้องน้ำ
3 ที่จอดรถ

Compare Properties

Compare (0)