Type: Modern Contemporary

แบบบ้าน Modern Contemporary Style เป็นบ้านที่มีพื้นที่ภายในอย่างเป็นสัดส่วน องค์ประกอบ ชั้นล่างเป็นพื้นที่เปิดโล่ง ที่เชื่อมพื้นที่ใช้สอยภายในให้เกิดความต่อเนื่องของการใช้งาน แบบบ้าน มีหน้าต่างโดยรอบอีกทั้งหน้าต่างชั้นล่างเป็นบานขนาดใหญ่ มีความสูงถึงบานละ 1.50 ม. ซึ่งช่วยในเรื่อง ของการถ่ายเทอากาศและเรื่องของการรับแสงสว่างเข้ามาภายในบ้าน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงานใน การใช้ไฟฟ้าด้วยบ้านประกอบด้วยส่วนรับแขก ส่วนอาหารและส่วนเตรียมอาหาร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เชื่อมถึงกันช่วยให้พื้นที่ทั้งหมด ดูกว้างขวางขึ้น และการใช้พื้นที่ที่ลื่นไหลมากขึ้น ห้องครัวเป็นพื้นที่ปิดที่อยู่ต่อเนื่องจากส่วนเตรียมอาหาร ครัวเป็น พื้นที่ปิดเพื่อป้องกันเรื่องกลิ่นและควันในช่วงที่ใช้งาน ไม่ให้เข้าไปรบกวนพื้นที่อื่นๆภายในบ้าน

21 Properties Found
3 ห้องนอน
4 ห้องน้ำ
2 ที่จอดรถ
4 ห้องนอน
5 ห้องน้ำ
2 ที่จอดรถ
4 ห้องนอน
3 ห้องน้ำ
2 ที่จอดรถ
3 ห้องนอน
3 ห้องน้ำ
2 ที่จอดรถ
4 ห้องนอน
4 ห้องน้ำ
2 ที่จอดรถ
3 ห้องนอน
3 ห้องน้ำ
2 ที่จอดรถ
3 ห้องนอน
2 ห้องน้ำ
2 ที่จอดรถ
4 ห้องนอน
3 ห้องน้ำ
2 ที่จอดรถ
4 ห้องนอน
5 ห้องน้ำ
2 ที่จอดรถ
4 ห้องนอน
5 ห้องน้ำ
2 ที่จอดรถ
3 ห้องนอน
4 ห้องน้ำ
2 ที่จอดรถ
4 ห้องนอน
5 ห้องน้ำ
2 ที่จอดรถ
4 ห้องนอน
3 ห้องน้ำ
2 ที่จอดรถ
3 ห้องนอน
3 ห้องน้ำ
2 ที่จอดรถ
4 ห้องนอน
4 ห้องน้ำ
2 ที่จอดรถ
3 ห้องนอน
3 ห้องน้ำ
2 ที่จอดรถ
3 ห้องนอน
2 ห้องน้ำ
2 ที่จอดรถ
4 ห้องนอน
3 ห้องน้ำ
2 ที่จอดรถ
4 ห้องนอน
5 ห้องน้ำ
2 ที่จอดรถ
4 ห้องนอน
5 ห้องน้ำ
2 ที่จอดรถ

Compare Properties

Compare (0)