หลังจากที่ท่านได้แบบบ้านและวัสดุอุปกรณ์สำหรับการสร้างบ้านที่ท่านพึงพอใจ ทางบริษัทจะแจ้งราคาของการก่อสร้างให้ท่านทราบโดยท่านสามารถปรับเปลี่ยนรายการวัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในงบประมาณของท่านได้อีก 1 ครั้ง จากวันทำสัญญาแล้วทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทำสัญญาอีกไม่เกิน 2 ครั้ง ทั้งนี้วัสดุและอุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องไม่ถูกดำเนินการสั่งซื้อและจัดส่งไปพื้นที่หน้างาน หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงมากกว่าข้อกำหนดดังกล่าว ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจำนวน 10% ของรายการนั้นๆ
หลังจากได้พิจารณาในส่วนของอุปกรณ์แล้วจะเข้าสู่กระบวนการทำสัญญาก่อสร้าง โดยสัญญาก่อสร้างประกอบไปด้วยข้อกำหนดของบริษัทในการรับสร้างบ้าน งวดการจ่ายเงิน แบบก่อสร้างทางวิศวกรรมและทางสถาปัตยกรรม พร้อมด้วยรายการวัสดุที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างต้องการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์มาเอง หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นบริษัทหรือนิติบุคคล นอกจากนี้ ทางลูกค้าจะต้องจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการยื่นการก่อสร้างต่อสำนักงานเขตด้วย
 

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม

 1. สำเนาโฉนดที่ดินแปลงที่ปลูกสร้างขนาดเท่าต้นฉบับพร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง จำนวน 5 ชุด
 2. สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของที่ดินและผู้ขออนุญาติพร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง จำนวน 5 ชุด
 3. สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดินและผู้ขออนุญาติปลูกสร้างพร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง จำนวน 5 ชุด
 4. สำเนาใบเสร็จเสียภาษีที่ดินปีล่าสุดพร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง

 

ตัวอย่างงวดการจ่ายเงิน

 1. ชำระงวดแรกเมื่อเซ็นต์สัญญาก่อสร้าง
 2. ชำระงวดที่สองเมื่อตอกเสาเข็ม ทำฐานราก เสาตอม่อ เสร็จ
 3. ชำระงวดที่สามเมื่อทำคาน เสาชั้น 1 วางแผ่นพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ
 4. ชำระงวดที่สี่เมื่อทำเสา คาน วางแผ่นพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จ
 5. ชำระงวดที่ห้าเมื่อจัดทำโครงหลังคา มุงหลังคา
 6. ชำระงวดที่หกเมื่อก่อ ฉาบ แล้วเสร็จ
 7. ชำระงวดที่เจ็ดเมื่อติดตั้งวัสดุพื้นผิว เช่น กระเบื้อง พื้นลามิเนต เสร็จ
 8. ชำระงวดที่แปดเมื่อติดตั้งไฟ น้ำ และทำความสะอาดเรียบร้อย เป็นต้น